Salepage : หน้าขอบคุณ วิดเจ็ต Progress

ในเมนู Salepage วิดเจ็ต Progress ร้านค้าสามารถปรับขึ้นลงและแก้ไขได้แล้ว ในหน้าขอบคุณ

ไปที่เมนู   :   เซลเพจ  >>  เพิ่มเซลเพจหรือแก้ไขเซลเพจเดิม >>  หน้าขอบคุณ

สามารถลากวิดเจ็ต Progress มาวางในหน้าขอบคุณและปรับเปลี่ยนตามที่ต้องกาาร

 

This site is registered on wpml.org as a development site.